CareerJet

2018. november 9., péntek

Ügyeim alakulása 7

A napokban kaptam egy levelet a Hevesi Járásbíróságtól, miszerint a végrehajtó nem tudja értelmezni a beadványomat. Nyilatkozzak 8 napon belül, hogy végrehajtási kifogásnak kérem-e tekinteni, és ha igen, fizessek meg 15 ezer Ft eljárási illetéket.
A CIB-es ügyben is kaptam egy levelet, amelyben közli, hogy elutasította a beadványomban foglaltakat.
A következő választ kapta tőlem az állítólagos bíró:
"Állítólagos Hevesi Járásbíróság Tárgy: Válasz az Ön állítólagos végzésére
Dr Molnár Attila állítólagos bíró Hiv. sz.: 100-1.Vh.394/2018/2,
-2.Vh.33/2017/4
Ikt. sz.: EOS/vhbír/001, CIB/vhbír/006
Heves Melléklet: Alkotmányossági kérdések
Fő út 4-6.Tisztelt Dr Molnár Attila!

A végrehajtót már több ízben tájékoztattam joghatóságának teljes hiányáról. Egy nem létező hivatal, vagy hatóság bármilyen állítólagos intézkedése ellen nem lehet sem fellebbezést, sem kifogást benyújtani. Az „önálló bírósági végrehajtó” mint jogintézmény nem létezik. Az Ön által képviselni vélt állítólagos bíróság sem létező jogi képződmény, Ön nem bíró. Dr Fodor Tamás is, és Ön is magukat hatósági személynek gondoló magánszemélyek.
Egy jogilag nem létező bíróság állítólagos bírója által hozott érvénytelen végzés ellen nem azért nincs helye jogorvoslatnak, mert az az érvénytelen dokumentumban deklarálva van, hanem azért, mert az állítólagos végzés megalkotója nem hivatalos/hatósági személy, hanem magánszemély. A magát hatósági személynek gondoló természetes személy által képviselni vélt állítólagos végrehajtói iroda, bíróság, stb. nem létező jogi képződmények.
Az Alaptörvény érvénytelen, ezt a tényt már több éve egyetlen képzett jogász sem tudta hitelt érdemlően, érdemben és tételesen megcáfolni.
Az Alaptörvény érvénytelenségét taglaló dokumentum, amelyet már Dr Fodor Tamásnak is, és Bodnárné dr Wajand Zsuzsanna állítólagos bírónak is eljuttattam, világosan és egyértelműen leírja, mitől érvénytelen az Alaptörvény. Ha pedig érvénytelen, akkor hatályos sem lehet. Ha sem nem érvényes, sem nem hatályos, akkor joghatás kiváltására alkalmatlan.
Ha pedig az Alaptörvény joghatás kiváltására alkalmatlan, akkor az összes, az Alaptörvényre épülő valamennyi jogszabály érvénytelen és hatálytalan, vagyis joghatás kiváltására alkalmatlan.

Kérem, engedje meg, hogy egy hasonlattal éljek. Tudom, minden hasonlat sántít, de szemléltetésre alkalmas.
A már korábban Dr Fodor Tamáshoz és az Ön által képviselni vélt állítólagos bírósághoz eljuttatott Udvarias értesítés, valamint az Alaptörvény érvénytelenségéről szóló dokumentum felfogható egy fajta vádiratnak. Egy vádlott (jelen esetben Dr Fodor Tamás, illetve Ön) főleg, ha képzett jogász, normális körülmények között megkísérli a vádiratot ízekre szedni, és pontról pontra megcáfolni. Ezt a cáfolatot várom azóta, mióta első ízben elküldtem az állítólagos végrehajtónak, és az Ön által képviselni vélt állítólagos bíróságnak is. Egyik fél részéről sem érkezett a mai napig érdemleges cáfolat, vagy ilyen jellegű kísérlet.
Mivel eddig egyetlen, az ügyben érintett fél (magamat kivéve) részéről sem érkezett cáfolat, vagy legalábbis ennek kísérlete, Önök jogvesztő mulasztást követtek el. Elvesztették azt a jogukat, hogy velem szemben bármiféle követelést, egyéb intézkedést érvényesítsenek, foganatosítsanak.

Fentiekből az következik, hogy a hivatkozott számú állítólagos végzését nem hivatalos felszólításnak, hanem magán jellegű levélnek tekintem, amely semmire sem kötelezi a levél címzettjét.
Tarnaszentmiklós, 2018. november 5."
Feltettem továbbá az állítólagos bírónak néhány alkotmányossági kérdést:
"Én, a Magyar Köztársaság állampolgára vagyok.
Hevesi Járásbíróság Dr Molnár Attila bíró Hivatkozással a 100-1.Vh.394/2018/2 és 1005-2.Vh.33/2017/4 iktatószámú levelére, melyben konkrétan nem kaptam érdemi választ, a következő kérdésekre várnám megtisztelő válaszát! Előzmény: Faktoring cég által végrehajtásra felterjesztett állítólagos tartozás, mely már önmagában is vitatható. S bár 2018 évtől a joghatóság igazolása Ket.Tv. 22. §. 1.(bek) törlésre került, én már korábban kértem, igazolja, kinek a nevében, mely állam nevében jár el a végrehajtó, illetve a bíróság? Kinek kellene megfizetnem a tartozásom? A Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban Alaptörvény) átmeneti rendelkezéseiben (Magyar Közlöny 2011. évi 166. szám) azt olvastam (preambulum 5. pont), hogy megszakítja a jogfolytonosságot a Magyar Köztársasággal, de nem nyilvánítja ki a jogfolytonosságát egyik korábbi magyar állammal sem. Pedig azt híresztelték, hogy csak „átnevezték” az államot.
- Ha ugyanaz az állam, akkor saját magával jogfolytonos kell, hogy legyen, igaz? - Ha megszakítják a jogfolytonosságot, akkor nem lehet ugyanaz az állam, csak más névvel, igaz? - Ha meg nem ugyanaz az állam, akkor egy új államot hoztak létre, igaz? - Ha új államot hoztak létre, akkor az, hogy átnevezték a magyar államot, az félrevezetése az embereknek, igaz? - Ha új államot hoztak létre, ami egyetlen magyar állammal sem jogfolytonos, akkor ez az új állam nem a magyar állam, igaz? - Ha ez az új állam nem a magyar állam, akkor idegen állam, igaz? - Ha meg idegen állam, akkor a „Magyarország” elnevezés félrevezetés, átverés, igaz? - Ha ez az új állam nem jogfolytonos a Magyar Köztársasággal, akkor hogyan lehetne annak jogutódja? - Ha ez az új állam nem jogutódja a Magyar Köztársaságnak, akkor hogyan szüntethette volna meg? - Ha nem jogutódja, és nem tudta megszüntetni a Magyar Köztársaságot, akkor a magyar állam most is a Magyar Köztársaság, igaz? - Ha nem jogutódja, és nem tudta megszüntetni a Magyar Köztársaságot, így a magyar állam most is a Magyar Köztársaság, akkor az ország területe meg a magyar állampolgárok most is a Magyar Köztársasághoz tartoznak, igaz? - Ha ez így van, akkor hol van ennek az új, „Magyarország” fedőnevű államnak területe, és kik az állampolgárai? - Ha ennek az új, „Magyarország” fedőnevű államnak nincs is területe, meg nincsenek is állampolgárai, akkor a „Magyarország” feliratú személyi igazolvány is egy hamis okmány, igaz? - Ha ennek az új idegen államnak nincs területe, és a magyar állampolgárok nem állampolgárai, akkor az Alaptörvény hol és kire vonatkozóan van hatályban? - Ha az Alaptörvény ennek az új államnak az alapító okirata, a régi államban nem lehet hatályban! De az újban sem lehet hatályban, hiszen annak meg nincs területe és állampolgárai, vagyis nincs hol és kire vonatkozóan kifejtenie a hatályát, igaz? - Ha az Alaptörvénynek nincs hol és kire kifejtenie a hatályát, akkor sehol sincs hatályban, igaz? Azt írják a jogtudósok, hogy ha egy jogszabály nincs hatályban, akkor, mint jogszabály nem is létezik. - Ha az Alaptörvény sehol nincs hatályban, akkor, mint jogszabály nem is létezik, igaz? - Ha az Alaptörvény, mint jogszabály nem is létezik, akkor módosítani sem lehetett, nem igaz? - Ha meg nem is lehetett módosítani, akkor az is csak átverése a Magyar Köztársaság területén élő magyar embereknek, igaz? - Ha az Alaptörvény nem létezik, akkor hogyan lehet rá, mint nem létező jogra jogot alapítani? - Ha az Alaptörvényre, mint nem létező jogra, nem lehet jogot alapítani, akkor a rá alapított jogszabályok ugyancsak nem léteznek, így nem is lehetnek hatályban, igaz? - Ha az Alaptörvényre, mint nem létező jogra alapított jogszabályok nem léteznek, akkor rájuk sem lehet jogot alapítani, igaz? Akkor melyik államban és milyen jog alapján működnek a hatóságok? Kérem, nevezze meg a fentiek alapján, hogy akkor az Ön által képviselni vélt szervezet  melyik állam bírósága? Nekem a magyar államban működő faktoring cégnek, illetve végrehajtónak kellene  fizetnem, nem egy idegen államnak, igaz?

Kérem a bíróság és az Ön hivatalos állásfoglalását, hogy mi annak az államnak a tulajdonneve, amelynek a bíróságaként működik! Kérem ezt az államot olyan formában megnevezni, hogy „X nevű állam”, mint például „Holland Királyság nevű állam”.

- Ha az Alaptörvény nem létezik, akkor ez a vele megalapítani akart Magyarország fedőnevű új idegen állam hogyan jött létre? - Ha meg létre sem jött, akkor nem is létezik, igaz? - Ha nem létezik, akkor hogyan lehet kormánya meg országgyűlése? - Ha nem lehet kormánya, meg országgyűlése, akkor ez mind megint csak félrevezetése az embereknek, igaz? - Ha hivatalosan a bíróság nem tud eljárni a Magyar Köztársaság területén élő magyar emberekkel szemben, pl.velem szemben, akkor nem is tudunk kinek tartozni, törleszteni, mivel egy idegen állam részére nem kötelezhetnek adósságot befizetni mivel egy nem létező állam nem létező cége, végrehajtója, bírósága nem állhat elő semmiféle követeléssel, igaz?

Sőt, a jogi álláspont alátámasztásáig nem csak jogunk, hanem kötelességünk is ezt megtagadni!

Alkotmány Általános rendelkezések

. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. (3)2 Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.

Ön, mint jogi végzettséggel bíró személy, az Alkotmányunkat jól ismeri, annak paragrafusaival együtt, hisz tanulta is, tán fel is esküdött rá korábban! Ezért kérem, hogy tételesen a fenti kérdéseimre a választ megküldeni szíveskedjen! Hisz első körben tisztázni kell azt a helyzetet, hogy kinek, mely államnak a kasszájába szedik be állítólagos tartozásunkat!!! Továbbá nekem nem olyan jellegű jogvitám van Önökkel, ami magát a tartozás összegét vitatná, egyébként ahhoz is előbb tudnom kell, hogy kivel is levelezem? Mely ország, mely állam végrehajtójával, bíróságával?

Természetesen a végrehajtás foganatosítása bűncselekménnyé válik abban az esetben, ha ezt a jogi helyzetet nem tudják részemre jogszabályokkal alátámasztva tisztázni, továbbá, mivel igazolható módon – fel lett hívva a figyelmük a csalásra, így személyesen felelősségre vonhatók lesznek anyagi- erkölcsi- és büntetőjogi értelemben, hisz parancsra, utasításra sem követhetnek el olyan bűncselekményeket, melyet a Magyar Köztársaság jogrendszere nem enged meg. (A rendőr sem lőhet a tömegbe parancsra békés tüntetők közé, de más egyéb jogtalanságot is kötelessége felülbírálni, ha alá van támasztva jogilag, hogy a felettese tévedett!)

Felhívom a figyelmét, hogy nem kibúvót keresek az állítólagos tartozás megfizetésére, csak nem óhajtom más nemzet (magánvállalkozás, cég) kasszáját gyarapítani.

Továbbá felhívom a figyelmét, hogy levelezésünket továbbra is közzé teszem, bárki számára elérhető lesz.

Várom megtisztelő válaszát fenti kérdéseimre. "

2018. április 17., kedd

Ügyeim alakulása 6

Mint már korábban beszámoltam róla, az EOS Faktor Zrt közjegyzőnek adta át az ügyemet. A közjegyző 2017. tavaszán küldte el nekem a fizetési meghagyást. A közjegyzőnek is természetesen elküldtem a dokumentumokat. 2017. óta se kép, se hang nem volt ebben az ügyben az állítólagos hivatalos szervek részéről. Múlt hét csütörtökön (2018. április 12-én) kaptam az állítólagos végrehajtótól egy végrehajtási lapot, amelyben felszólít az állítólagos tartozás haladéktalan rendezésére.
Az állítólagos végrehajtó az alábbi levelet kapta tőlem:

"Fodor Tamás Tárgy: Válasz
állítólagos önálló bírósági végrehajtó Ikt.sz.: EOS/vh/001
Hiv.sz.: 219.V.1931/2017/6
Eger
Pf. 214
Tisztelt Fodor Tamás Úr!Önt már az előző ügyben is figyelmeztettem joghatóságának teljes hiányára.
Az Ön előtt 0219.V.0349/2015 számon folyó ügyben már elküldtem Önnek az Udvarias értesítést, amelyben tisztelettel felhívtam figyelmét a nemzetközi szinten végbement jogi változásokra.

A megküldött, és Ön által aláírásával igazoltan átvett dokumentumok egyértelműen és félreérthetetlenül tartalmazzák az Ön joghatóságának teljes hiányát. Nem csupán Ön, hanem a Végrehajtói Kamara és a Bíróság (és még hosszan sorolhatnám a nemzetközi rendelkezés által törölt jogi entitásokat) sem rendelkezik semmiféle joghatósággal. Éppen ezért Ön már nem védekezhet azzal, hogy nem volt, vagy nincs tudomása a megváltozott jogi helyzetről.

Én akkor is lehetőséget biztosítottam az általam leírtak hitelt érdemlő, érdemi és tételes cáfolatára.
Ez a mai napig várat magára. Ön ráutaló magatartással (a cáfolat elmaradásával) elismerte az általam megküldött dokumentumok minden tekintetben való helyt állóságát.

Ehhez képest még mindig úgy tesz, mintha rendelkezne bármiféle jogi felhatalmazással.

Mostani levelemhez ismételten mellékelem az Udvarias értesítést.

Amennyiben a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül nem érkezik az Ön részéről hitelt érdemlő, érdemi és tételes cáfolat, a velem szemben megindított eljárása abszolút jogsértőnek bizonyul, és súlyos büntetőjogi következményeket von maga után.

Jelenleg a már folyamatban lévő, szintén jogellenes végrehajtási eljárás miatt 30.060,- Ft ellátás érkezik részemre. Ha ezen felül további végrehajtást eszközöl, az az életben maradásomat lehetetleníti el.

Tarnaszentmiklós, 2018. április 12.Tisztelettel:

Záhonyi László"


Tegnap (2018. április 17.) személyesen felkerestem, és tájékoztattam a valós jogi helyzetről.
A beszélgetésről készült hangfelvétel az alábbi linkre kattintva hallgatható meg:
http://q.gs/591569/fodortamas-tajekoztatasa-20180417
Először egy érdektelen oldal jön be, majd 5 másodperc elteltével a képernyő jobb felső sarkában megjelenik a Skip Ad gomb. Erre is rá kell kattintani, és bejön az érdemi oldal, vagyis jelen esetben lejátszható a hangfelvétel.

2017. október 13., péntek

Ügyeim alakulása 5

Múltkori beadványom, amelyben az ügyemben eljáró bíró kizárását indítványoztam az eljárásból, részben sikeres volt. Annyiban volt sikeres, hogy valóban új bírót kaptam, de egyébként ott vagyok az új bíróval, ahol a part szakad. Ő is mellébeszél, azt írja, hogy fellebbezésnek értelmezi a beadványomat, és hiánypótlásra szólít fel. Erre a mellékelt levelet írtam neki. A következő hét elején fogom neki eljuttatni.

Dr Molnár Attila Tárgy: Felszólítás
Heves Hiv.sz.: 1005-2.Vh.33/2017/11
Fő út 4-6. Ikt. sz.: CIB/vh/bír/005
3360


Tisztelt Dr Molnár Attila!

Ön fenti számú végzésében hiánypótlásra szólít fel, és közli, hogy beadványomat fellebbezésnek tekinti.
Tájékoztatom, hogy helytelenül értelmezi fellebbezésnek a beadványomat, mert nem az.
Fellebbezni egy létező jogi szervezet joghatósággal rendelkező tagja által hozott érvényes döntés ellen lehet.
Márpedig egy jogilag NEM LÉTEZŐ bíróság joghatósággal NEM RENDELKEZŐ bírója által hozott ÉRVÉNYTELEN végzés ellen nem lehet fellebbezést benyújtani.
Mint már korábbi beadványaimban többször dokumentáltan, bizonyítottan leírtam, hogy egyrészt az OPPT egész világra érvényes döntése alapján, másrészt az Alaptörvény érvénytelensége folytán sem Önnek, sem más, magát bírónak gondoló személynek, sem a bíróságnak, mint jogi képződménynek nincsen semmilyen joghatósága, ezért sem az előző állítólagos bíró (Bodnárné dr Wajand Zsuzsanna), sem az Ön által hozott bármiféle végzés, ítélet, illetve más írásba foglalt döntés nem alkalmas semmiféle joghatás kiváltására.
Amennyiben Önnek nehezére esik a tagadhatatlan jogi változások megértése és elfogadása, kérem, jelöljön ki egy Önnek alkalmas időpontot, amikor személyesen tájékoztatom a jogi helyzetről.

Tarnaszentmiklós, 2017. október 12.


Tisztelettel:Záhonyi László

2017. szeptember 12., kedd

Ügyeim alakulása 4

Múltkori felszólító levelemen meglehetősen sokáig tipródott az állítólagos bírónő. Mai nappal vettem kézhez a válaszlevelét, amelyben "természetesen" ismételten meg sem kísérli saját joghatóságának igazolását, hanem "hivatalból" elutasítja a "fellebbezésemet", mivel nem vagyok hajlandó kifizetni a 7000 Ft fellebbezési illetéket, és nem ismerem el bírónak.
Erre reagálva küldtem neki egy számlát, valamint a bíróság elnökétől kérem a bírónő kizárását az eljárás további folytatásából.
Íme:
Dr Egri Zoltán Tárgy: Kizárási indítvány Bodnárné dr
Heves Wajand Zsuzsanna ellen
Fő út 4-6. Hiv. sz.: 1005-2.Vh.33/2017/8
3360 Ikt. sz.: CIB/vh/bír/004

Tisztelt Dr Egri Zoltán!

Fenti ügyben nevezett állítólagos bírónő többszöri tájékoztatásom és felszólításom ellenére nem hajlandó válaszolni az általam feltett kérdésekre, ezzel szemben automatikusan elutasítja a beadványaimban megfogalmazott egyértelmű követelésemet a végrehajtás azonnali megszüntetésére és az eddig jogalap nélkül letiltott összegek viszszafizetésére.
Beadványaimban több ízben felszólítottam nevezett személyt joghatóságának igazolására, amit a mai napig nem volt hajlandó megtenni. Joghatóság hiányában pedig semmilyen döntést nem hozhat, marasztaló jellegű döntést pedig főleg nem.
Mivel nevezett személy következetesen figyelmen kívül hagyja a felszólításaimat, jogalap és joghatóság hiányában sorozatban hozza a számomra joghátrányt jelentő végzéseket, kérem, hogy nevezett személyt az eljárás további folytatásából
szíveskedjen kizárni!

Felhívom szíves figyelmét, hogy az ügy iratanyagában már fellelhető minden olyan bizonyíték, amely egyértelműen és cáfolhatatlanul bizonyítja nevezett személy és a szóban forgó jogi entitás joghatóságának teljes hiányát.

Tisztelettel:Záhonyi László


Tarnaszentmiklós, 2017., szeptember 15.

2017. július 13., csütörtök

Ügyeim alakulása 3

Ma megkaptam a bírónő válaszát. Ebben leírja, hogy beadványom sem fellebbezésként, sem perújítási kérelemként nem fogadható el.
Természetesen nem hagyhattam szó nélkül ezt a mellébeszélést, és a következőket írtam:
Bodnárné dr Wajand Zsuzsanna Tárgy: Válasz
Heves Hiv.sz.: 1005-2.Vh.33/2017/6
Fő út 4-6. Ikt.sz: CIB/vh/bír/003
3360


Tisztelt Bodnárné dr Wajand Zsuzsanna!

Ön a fenti számú levelében válaszút elé kíván állítani: Vagy fellebbezést nyújtok be, vagy perújítási kérelmet.
Van viszont egy nem is apró gond. Ön egyetlen eddigi nekem küldött levelében sem válaszolt az Önnek megküldött dokumentumokban foglaltakra, meg sem kísérelte cáfolni az azokban leírt tényeket.
Most ismételten felszólítom saját joghatóságának igazolására, amelyet az immár második alkalommal kézhezvett Udvarias értesítés és az Alaptörvény érvénytelenségéről szóló dokumentum érdemi és tételes cáfolatával tud megtenni.
A két dokumentum közül bármelyiket nem képes hitelt érdemlően, érdemben és tételesen megcáfolni, Ön nem nevezheti magát bírónak, és az Ön által képviselni vélt jogi képződmény sem fogadható el bíróságként. Ön velem szemben nem bíróként, hanem magánszemélyként jár el.
Magánszemélyként pedig semmilyen joga nincsen rám nézve bármiféle döntést hoznia, illetve bármit kikényszeríteni.
Addig, amíg Ön nem tudja, vagy nem hajlandó az Udvarias értesítésben és az Alaptörvény érvénytelenségéről szóló dokumentumban foglaltakat figyelembe venni, hitelt érdemlő módon érdemben és tételesen cáfolni, addig sem fellebbezésről, sem perújításról, sem velem szemben érvényesíteni kívánt bármiféle fizetési kötelezettségről nem lehet szó.


Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.

2017. június 30., péntek

Ügyeim alakulása 2

Az állítólagos CIB bank állítólagos jogi képviselője végrehajtást kért. Az állítólagos végrehajtó kb. 1 éve tiltja a jövedelmem 33 %-át.
Múlt év decemberében, amikor én magam értesültem azokról a nemzetközi jogi változásokról, amelyekre már a bevezetőben hivatkoztam, értesítettem a bank jogi képviselőjét, aki a végrehajtást kérte, és a végrehajtót is.
A végrehajtóval történő hosszas levelezés azt eredményezte, hogy a végrehajtó bírósághoz fordult, mert nem tudta értelmezni a beadványomat.
A bírónő felszólított, hogy közöljem, milyen intézkedést várok a bíróságtól. Válaszomban leírtam, hogy magát a követelést tartom jogellenesnek, és mivel a követelés maga jogellenes, így annak végrehajtása is az. Kötelezze a bíróság a végrehajtót a letiltás azonnali megszüntetésére, valamint az eddig letiltott összegek visszafizetésére.
A bírónő arra hivatkozva, hogy a végrehajtó nem jogosult vizsgálni a végrehajtandó követelés jogszerűségét, valamint arra, hogy elmulasztottam a közjegyzői fizetési meghagyásnak ellene mondani, elutasította a keresetemet.
A fellebbezést már megfogalmaztam, már csak ki kell nyomtatni, és el kell juttatni a bíróságra.
Természetesen minden további fejleményről beszámolok.

Ügyeim alakulása 1.

Az állítólagos faktoring cég velem kapcsolatba lépett állítólagos munkatársait ez év januárjában értesítettem a bekövetkezett nemzetközi jogi változásokról. Azóta egyetlen fillért sem fizetek törlesztésként.
A drága hölgyek természetesen próbálják magyarázni a bizonyítványukat, és érvényesíteni a már bizonyítottan jogalap nélküli követelést, de az Udvarias értesítésben foglaltakat nem sikerül megcáfolniuk. (megtalálható és a letölthető a Facebook csoportban) 
Jelenleg ott tartok, hogy a rendőrségen feljelentést tettem ellenük csalás és hamis magán okirat felhasználásának vétsége miatt.
A rendőrség azonban eddig (lassan már 2. hónapja) nem tett semmit. Írtam a kapitánynak, hogy nézzen utána, miért nem történik semmi.